Vytisknout

Mimořádná členská schůze České komory PMI

Akce

Název akce:
Mimořádná členská schůze České komory PMI
Datum konání:
úterý, 23. 1. 2018, 17:30 h - 20:30 h
Kategorie:
PMI Praha, PMI Brno

Popis

Na základě rozhodnutí výboru České komory PMI svoláváme mimořádnou členskou schůzi dne 23. 1. 2018 od 17:30 s tímto programem:

  1. 17:30 zahájení schůze
  2. 18:00 okamžité svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů
  3. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  4. Schválení mimořádných voleb
  5. Hlasování o změnách stanov spolku
  6. Volby prezidenta, členů výboru a kontrolního výboru

Podrobný program

1. Zahájení schůze 17:30

2. Svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů. Náhradní členská schůze hlasuje většinou přítomných členů.

3. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Schválení mimořádných voleb

Členská schůze schvaluje konání mimořádných voleb vedení České komory PMI, z.s. dne 

23. 1.2018 formou hlasování na členské schůzi.

Funkce stávajícího prezidenta, stávajících členů výboru a kontrolního výboru zaniká zvolením nových členů výborů a prezidenta.

Voleni budou:

5. Hlasování o změnách stanov spolku

Hlasování proběhne o každé změně zvlášť.

A. Navrhuje se změna čl. 5. písm. B. odst. 14 Stanov.

Stávající znění: „14. Člen Výboru může být odvolán ze své funkce nadpoloviční většinou hlasů osobně přítomných členů na členské schůzi. Člen Výboru může být odvolán:

- v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin směřující proti spolku nebo některému z jeho členů,

- v případě střetu zájmů spolku, tj. pokud by vykonával činnost, která by byla zjevně 

v rozporu se zájmy spolku (čl.6),

- z důvodu nečinnosti nebo závažného neplnění úkolů,

- z jiných závažných důvodů, pro které nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci.“

Navrhované znění: „14. Člen Výboru může být odvolán ze své funkce nadpoloviční většinou hlasů osobně přítomných členů na členské schůzi“

Odůvodnění: Odvolání členů výboru členskou schůzí je pojistka pro případ krize. Pokud bychom ponechali vyjmenované důvody, hrozí nám ze strany odvolaného člena výboru soudní obstrukce 

a nejistota, ohledně toho, kdo je členem výboru.

 

B. Navrhuje se změna čl. 5. písm. E. odst. 4 Stanov.

Stávající znění: „4. Volby budou provedeny elektronickým hlasováním v souladu s požadavky českého právního řádu a v souladu s prováděcí směrnicí voleb.“

Navrhované znění: „4. Volby budou provedeny hlasováním v rámci členské schůze nebo elektronickým hlasováním v souladu s požadavky českého právního řádu a v souladu s prováděcí směrnicí voleb.“

Odůvodnění: Během elektronického hlasování v květnu 2017, došlo k pozoruhodným jevům. Chceme nechat otevřenou možnost volit na členské schůzi.

 

C. Navrhuje se změna čl. 5. písm. E. odst. 5 Stanov.

Stávající znění: „5. Pokud se uvolní pozice jakéhokoli člena Kontrolního výboru, Výbor jmenuje nástupce, který bude vykonávat tuto funkci do konce funkčního období.“

Navrhované znění: „5. Pokud se uvolní pozice jakéhokoli člena Kontrolního výboru, jmenují zbývající členové nástupce, který bude vykonávat tuto funkci do konce funkčního období.“

Odůvodnění: Stávající ustanovení je v rozporu s § 262 odst. 1 obč. zákoníku kde platí: „Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí 

a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu.“ Důvod, proč členy kontrolní komise (resp. zde Kontrolního výboru) nemá jmenovat statutární orgán (Výbor) je zřejmý 

– členové Kontrolního výboru, který kontroluje činnost statutárního orgánu, nemohou být voleni právě tímto orgánem, který mají kontrolovat.

 

6. Volby prezidenta, členů výboru a kontrolního výboru