Vítejte na webu České komory PMI!

Kdo jsme

talent triangleČeská komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Zjistit více...


Nejnovější příspěvky na blogu

Kandidáti do voleb 2017

úterý 23. květen 2017 21:56

Volby do Výboru České komory PMI proběhnou v termínu 29.5. – 11.6. V tomto období budete mít možnost elektronicky volit / hlasovat pro nejlepšího z kandidátů na pozice:

Viceprezident pro Profesní rozvoj a vzdělávání

Viceprezident pro Provoz

Viceprezident pro Programy

Viceprezident za podvýbor Brno

Případné dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru.

Těšíme se na vaše hlasy!

Nominační výbor


Členská schůze a volby do Výboru České komory PMI

čtvrtek 20. duben 2017 16:03

Vážení členové České komory PMI,

13. června 2017 v prostorách T-Mobile na adrese Tomíčkova 2144/1, Praha 4 od 17:00h se uskuteční řádné konání 6. Členské schůze České komory PMI.

Pro případ, že nebude dosaženo usnášeníschopnosti, a v souladu se stanovami, tímto zároveň vyhlašujeme termín konání případné náhradní 6. Členské schůze České komory PMI a to na 13. června 2017 od 19:30h v prostorách T-Mobile na adrese Tomíčkova 2144/1, Praha 4

Program Členské schůze České komory PMI je následující:

 1. Zpráva o činnosti a Účetní uzávěrka 2016
 2. Zpráva kontrolního výboru
 3. Cíle České komory PMI a Rozpočet na 2017
 4. Prezentace výsledků voleb do Výboru

Volby do Výboru České komory PMI proběhnou v termínu 29.5. – 11.6. V tomto období budete mít možnost elektronicky volit / hlasovat pro nejlepšího z kandidátů na pozice:

 1. Viceprezident pro Profesní rozvoj a vzdělávání,
 2. Viceprezident pro Provoz,
 3. Viceprezident pro Programy a
 4. Viceprezident za podvýbor Brno.

Rozhodné datum voleb (tj. datum ke kdy se určí seznam právoplatných voličů) je 26.5.

Rozhodné datum kandidatury (tj. datum do kdy bude možné na jednotlivé pozice kandidovat) je 19.5.

Aleš Zeman


WBS – Základní stavební kámen projektu

neděle 5. březen 2017 17:52

Work Breakdown Structure (WBS) začala být užívána začátkem 60. let 20. století u projektů Ministerstva obrany USA a agentury NASA. WBS vznikla jako iniciační techni-ka pro plánování a kontrolu velkých projektů. Brzy se ale stala povinnou součástí všech projektů. Dnes je základním nástrojem pro řízení rozsahu projektu ze strany projektové-ho manažera a jeho týmu. PMI definuje WBS jako „the WBS is a hierarchical decomposi-tion of the total scope …“ a také říká, že „the WBS organizes and defines the total scope of the project …“ (PMBOK® Guide, Fifth Edition, PMI 2013). Bez WBS bychom si tedy projekt neměli umět přestavit.

V současné době se WBS přiznává trojí podoba, podle způsobu její tvorby: Process-Oriented (rozklad skrze procesy projektu), Action-Oriented (rozklad skrze klíčové aktivi-ty projektu), Deliverable-Oriented (rozklad skrze dodávky a přínosy projektu). Rozklad ve WBS jde vždy přes pracovní balíky až k atomickým činnostem s uvedením odpověd-ností, nákladů, aj. Jde jen o úhel pohledu, pro který se u svého projektu rozhodneme. Také záleží na osobách, které chceme a potřebujeme ke tvorbě WBS přizvat. Pokud budeme chtít přizvat významné stakeholdery (např. sponzora), Deliverable-Oriented se přímo nabízí, pokud se budeme chtít více zaměřit na své týmové vedoucí, je výhodnější sáhnout po Action-Oriented, atp.

Pro tvorbu WBS platí několik doporučení a pravidel. Uveďme si zde ty základní a klíčová:

 • Kód WBS - hierarchické číslování každého prvku WBS od samého počátku a od samého vrcholu (kód WBS má pro projekt roli unikátního identifikátoru).
 • Pravidlo 100% - jakákoliv práce nebo subdodávka v projektu musí být uvedena ve WBS, tj. WBS musí zachycovat vše, co se v projektu odehrává.
 • Pravidlo 8/80 – prvek WBS na poslední úrovni, tj. obvykle aktivita projektu, by měla být vztažena vždy k činnosti v rozsahu pracnosti 1 až 10 pracovních dnů zdroje.
 • Pravidlo odpovědnosti – prvek WBS na poslední úrovni musí mít jednu odpo-vědnou osobu.
 • Přiměřená hloubka struktury WBS – počet úrovní by měl odpovídat velikosti projektu a jeho organizaci (za minimální až ideální hloubku jsou považovány 4 úrovně).

Sdílení a komunikování WBS – rozsah projektu by měly znát všechny důležité a zapojené strany a osoby projektu, nejen projektový tým.WBS lze vytvořit buď metodou Top-Down nebo Bottom-Up. Záleží na povaze projektu a zkušenostech projektového týmu. Pokud je projektový manažer a jeho tým zkušený, a předmětem projektu je dodání produktů a služeb, o kterých máme řadu dobrých a podrobných informací, je možné sáhnout po metodě Bottom-Up. Skládání rozsahu projektu z jednotlivých aktivit, pracovních postupů nebo užívaných materiálů či technických postupů, do vyšších úrovní, tj. pracovních balíků, dodávek či výstupů projektu, bývá náročnější a vyžaduje cvik a odbornou znalost. První přístup, Top-Down, je snazší a přeje méně zkušenému – o projektu nemusíme vědět mnoho. Podmínkou ale bývá zapojení klíčových stran a odborných expertů do tvorby WBS – sami ji nepostavíme dobře. Proto PMI jednoznačně doporučuje postupovat metodou Top-Down.

Jan Bartoška


PMI CZ na Facebooku

© 2017 Česká komora PMI